خانه اخبار ویژه تصویر تلخ دختر ۶ساله که با گلوله به قتل رسید