خانه اخبار ویژه تصویر تلخ و نگران‌ کننده از این شهر شمالی ایران