خانه اخبار ویژه عکس/ دختر سیدحسن خمینی در آغوش پدر