خانه اخبار ویژه تصویر دردناکی که اوستوف اورونوف از مصدومیتش منتشر کرد