خانه اخبار ویژه تصویر/ هادی چوپان بدن تکه‌تکه‌اش را به رخ کشید