خانه اخبار استانی “تعداد زیاد نیازمندان زیبنده عسلویه نیست”