خانه اخبار استانی تعداد سینماهای فعال تا پایان امسال به ۹۰۰ مرکز افزایش می‌یابد