خانه اخبار ویژه تعطیلی پنجشنبه‌ها شامل کارگران هم می‌شود؟