خانه اخبار ویژه تعطیلی پنجشنبه برای بانک‌ها خوب است؟