خانه اخبار ویژه تعهد محضری از ورزشکاران برای مصاحبه نکردن با رسانه‌های خارجی؟