خانه اخبار استانی تقدیر از کارگران پسماند شهرداری بوشهر