خانه اخبار استانی تقویت آبرسانی پایدار در ۱۲ روستای دشتی