خانه اخبار استانی تمایل چینی‌ها برای بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مجتمع بندری نگین