خانه اخبار استانی توزیع ۱۱ دستگاه دیالیز در بیمارستان‌های بوشهر