خانه اخبار استانی توسعه متوازن محلات شهر بوشهر در دستور کار قرار دارد