خانه اخبار ویژه توصیه عمر السومه به بازیکنان سوریه پیش از بازی با ایران