خانه اخبار ویژه توصیه یک مرجع تقلید افغانستانی به مهاجران کشورش