خانه اخبار ویژه توضیح وزیر کار در مورد وضعیت پرسنل بیمارستان گاندی