خانه اخبار استانی توقیف نفتکش خارجی در آبهای بوشهر/ پشتیبانی نظامی آمریکا داشت