خانه اخبار ویژه تیراندازی در عروسی، پروازهای این شهر را لغو کرد