خانه اخبار استانی تیراندازی در عروسی؛ رسم حادثه آفرین