خانه اخبار استانی تیرانداز بوشهری، قهرمان مسابقات تفنگ گلوله زنی کشور شد