خانه اخبار استانی ثبت ۱۰۲هزار تماس با اورژانس بوشهر