خانه اخبار ویژه ثروتمندترین فرد دنیا، در حال حاضر چقدر پول‌ دارد؟