خانه اخبار استانی جاده ساحلی بوشهر – گناوه دو بانده می شود