خانه اخبار استانی  جانمایی ۲۶ هزار هکتار اراضی منطقه آزاد بوشهر