خانه اخبار ویژه جراحی نادر در شیراز؛ عمل جنین دارای نارسایی قلبی در رحم مادر