خانه اخبار ویژه بیانیه جدید درباره باغ 4200 متری ازگل: صدیقی شخصا سند انتقال باغ را امضا کرده اما نمی دانست به خود و پسرانش منتقل می کند