خانه اخبار استانی جزییاتی از زندگی “آهوی ایرانی” در خارگ