خانه اخبار استانی جزییات استخدام ۲۱۶ نفر در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر