خانه اخبار استانی جمع‌آوری معتادان و کارتن خواب‌ها در بوشهر