خانه اخبار استانی جمعیت استان از ۱.۲ میلیون نفر گذشت