خانه اخبار استانی جمیری: لایحه دولت زندگی لنج‌داران را تحت تاثیر قرار می‌دهد