خانه اخبار ویژه جنتی: امیدوارم روزی که ظهور انجام می‌شود باشیم و به شهادت برسیم