خانه اخبار ویژه جهت‌گیری برنامه هفتم دخالت در زندگی خصوصی مردم است