خانه اخبار ویژه جواد هاشمی: بیش از این بر هنرمندان سخت نگیرید؛ بگذارید نفس بکشیم