خانه اخبار ویژه جوانی که یک قاشق را بلعیده بود، جراحی شد