خانه اخبار ویژه حداد عادل: در زمان پهلوی دوم فهرست نمایندگان از دربار می‌رفت