خانه اخبار ویژه “حرف‌های نامزد‌های پوششی درمورد اداره کشور جنبه طنز دارد”