خانه اخبار استانی حرف های معاون علوم پزشکی بوشهر درباره مشاهده پشه آئدس در استان