خانه اخبار ویژه حرکت شیطانی یک پدر، که حکم اعدام را برای او به همراه داشت!