خانه اخبار ویژه حسام الدین آشنا با این جمله روحانی، پاسخ رئیسی را داد