خانه اخبار ویژه حسن روحانی: مشارکت بدون رقابت امکان ندارد