خانه اخبار استانی حضور جامعه شورایی همراه با آحاد مردم در انتخابات ریاست جمهوری