خانه اخبار استانی حضور ۱۹ شبکه خارجی در آیین روز خلیج‌فارس در بوشهر