خانه اخبار استانی حفاظت از محیط زیست باید در اولویت تمام افراد جامعه قرار گیرد