خانه اخبار ویژه حماس: بدون پایان جنگ، تبادل اسرا در کار نیست