خانه اخبار ویژه حمله کیهان به خاتمی: بی‌اراده و بی شخصیت است