خانه اخبار ویژه حکم اراذل و اوباش حمله کننده به نیروهای اورژانس صادر شد