خانه اخبار ویژه عارف: حکومت کردن بر ۸۰ میلیون نفر با اداره خانه، دهکده و روستا فرق می‌کند